Polityka prywatności

Administrator danych osobowych: Inbud Bielsko Sp. z o.o. Łagodna Sp.k.

Może się Pan/Pani z nami kontaktować:
  • listownie: ul. Piekarska 57, 43-300 Bielsko-Biała
  • telefonicznie: 33 814 82 17
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby:
  • skontaktować się z Panem/Panią w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie z formularza kontaktowego (na podstawie Pana/Pani zgody)
  • poinformować Pana/Panią telefonicznie lub mailowo o naszych promocjach lub ofertach specjalnych (za Pana/Pani zgodą)

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, nie dłużej niż do czasu odwołania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.

Pana/Pani dane mogą być udostępniane: podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu takim jak: dostawcom usług informatycznym, firmom pocztowym, archiwizacyjnym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.